edify-edu-logo

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ ολοκλήρωσε την Έκθεση για την Ελλάδα με θέμα «Ισότητα, Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη για τη Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης στον τομέα της Διοίκησης»

edify-edu-logoΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ολοκλήρωσε την Έκθεση σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με το χάσμα δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και στον εργασιακό χώρο σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων για τις ικανότητες σχετικές με την Ισότητα, τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη (ΙΔΣ) στην Ελλάδα. Η Έκθεση παρουσιάζει τα ευρήματα της έρευνας που έχει διεξαχθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Equality, Diversity, Inclusion For improving the qualitY of Management EDUcation, training and professions (EDIFY-EDU) / Ισότητα, Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, και των επαγγελμάτων σχετικών με τη Διαχείριση». Η έρευνα έλαβε χώρα από τη DAISSy-ΕΑΠ, τον ακαδημαϊκό εταίρο από την Ελλάδα, σε συνεργασία με την Αχαϊκή Επιμελητηριακή Ανάπτυξη (ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ.), τον εταίρο στον τομέα της επιχειρηματικότητας από την Ελλάδα.

Ειδικότερα, τα ευρήματα είναι αποτέλεσμα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από καθέναν από τους εταίρους του έργου σε κάθε εθνικό επίπεδο, με την εφαρμογή διαφόρων μεθόδων και με βάση συγκεκριμένη, κοινή μεθοδολογία. Στην Ελλάδα, η DAISSy-ΕΑΠ πραγματοποίησε ημι-συστηματική ανασκόπηση των προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με Διοίκηση (EQF level 6), και εντόπισε τριάντα (30) Προγράμματα/ Μαθήματα πτυχίου (Bachelor), που σχετίζονται με τη διοίκηση, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την επιστήμη της διοίκησης και συναφείς τομείς.  Επιπλέον, η DAISSy-ΕΑΠ διοργάνωσε τέσσερεις (4) εστιασμένες ομάδες: τρεις (3) ομάδες με επαγγελματίες από την αγορά εργασίας με μερικές/ μερικούς από αυτές/ αυτούς να είναι και Διδάκτορες/ Διδακτόρισσες, καθώς και μία (1) ομάδα με μεταπτυχιακούς φοιτητές/ φοιτήτριες «Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιπρόσθετα, η DAISSY-ΕΑΠ πήρε συνέντευξη από έντεκα (11) συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες, ενώ η ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ. πραγματοποίησε πέντε (5) συνεντεύξεις σε θέματα σχετικά με τις ΙΔΣ, με στόχο την επισκόπηση υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών.

Συνολικά, η Έκθεση για την Ελλάδα συνοψίζει τις ικανότητες που εντοπίστηκαν κατά την ανάλυση έρευνας γραφείου, σε σχέση με μαθήματα Διοίκησης, αλλά και τις ικανότητες που αναγνωρίζονται ως οι πιο σημαντικές από τα ποιοτικά ευρήματα των εις βάθος συνεντεύξεων και των ομάδων εστίασης σε θέματα ΙΔΣ και σε σύνδεση με τα ευρωπαϊκά πλαίσια EntreComp, DigComp και LifeComp.

Στα αποτελέσματα της, η Έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για βελτίωση της εκπαίδευσης στη Διοίκηση σε προπτυχιακό επίπεδο, όπως αυτή περιγράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που να ενσωματώνει τις αρχές ΙΔΣ και μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση των υφιστάμενων πρακτικών διακρίσεων στην αγορά και στο χώρο εργασίας. Επίσης, παρέχει πληροφορίες για τον κοινωνικό αντίκτυπο των υφιστάμενων και αναδυόμενων νόμων και πολιτικών για την αγορά εργασίας και διαπραγματεύεται τις αποκλίσεις μεταξύ των υφισταμένων πολιτικών και πρακτικών παρέχοντας μια προτεινόμενη σειρά ικανοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση θεμάτων ΙΔΣ στο χώρο εργασίας. Αυτές οι ικανότητες ευθυγραμμίζονται με τα ευρωπαϊκά πλαίσια (EntreComp, LifeComp και DigComp) και έχουν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ενοτήτων για το επικείμενο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course-MOOC) του έργου EDIFY-EDU.

Το ευρωπαϊκό έργο EDIFY-EDU έχει τριετή διάρκεια, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS Lump Sum Grant της Ε.Ε. και συντονίζεται από το φορέα DUN LAOGHAIRE IADT-Institute of Art, Design and Technology (Ιρλανδία) με έντεκα (11) εταίρους σε έξι (6) κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Ιρλανδία, Αυστρία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα) και τρεις (3) συνδεδεμένους φορείς συνεργάτες σε Γερμανία, Ιταλία και Βέλγιο. Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ και η ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ. είναι οι δύο φορείς-εταίροι που συνεργάζονται για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του έργου στην Ελλάδα, εμπλέκοντας παράλληλα μια σειρά συναφών ενδιαφερομένων φορέων, με στόχο την πολλαπλή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και τον πολλαπλασιασμό του αντίκτυπου του.

Σύντομη περίληψη της Έκθεσης για την Ελλάδα, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.edifyeduproject.eu/wp-content/uploads/2023/10/GREECE-Executive-Summary-of-the-National-Report.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο EDIFY-EDU καθώς κι άλλες δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ:

Posted in News & Events and tagged .