edify-edu-logo

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ ολοκλήρωσε την Έκθεση για την Ελλάδα με θέμα «Ισότητα, Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη για τη Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης στον τομέα της Διοίκησης»

edify-edu-logoΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ολοκλήρωσε την Έκθεση σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με το χάσμα δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και στον εργασιακό χώρο σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων για τις ικανότητες σχετικές με την Ισότητα, τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη (ΙΔΣ) στην Ελλάδα. Η Έκθεση παρουσιάζει τα ευρήματα της έρευνας που έχει διεξαχθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Equality, Diversity, Inclusion For improving the qualitY of Management EDUcation, training and professions (EDIFY-EDU) / Ισότητα, Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, και των επαγγελμάτων σχετικών με τη Διαχείριση». Η έρευνα έλαβε χώρα από τη DAISSy-ΕΑΠ, τον ακαδημαϊκό εταίρο από την Ελλάδα, σε συνεργασία με την Αχαϊκή Επιμελητηριακή Ανάπτυξη (ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ.), τον εταίρο στον τομέα της επιχειρηματικότητας από την Ελλάδα.

Ειδικότερα, τα ευρήματα είναι αποτέλεσμα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από καθέναν από τους εταίρους του έργου σε κάθε εθνικό επίπεδο, με την εφαρμογή διαφόρων μεθόδων και με βάση συγκεκριμένη, κοινή μεθοδολογία. Στην Ελλάδα, η DAISSy-ΕΑΠ πραγματοποίησε ημι-συστηματική ανασκόπηση των προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με Διοίκηση (EQF level 6), και εντόπισε τριάντα (30) Προγράμματα/ Μαθήματα πτυχίου (Bachelor), που σχετίζονται με τη διοίκηση, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την επιστήμη της διοίκησης και συναφείς τομείς.  Επιπλέον, η DAISSy-ΕΑΠ διοργάνωσε τέσσερεις (4) εστιασμένες ομάδες: τρεις (3) ομάδες με επαγγελματίες από την αγορά εργασίας με μερικές/ μερικούς από αυτές/ αυτούς να είναι και Διδάκτορες/ Διδακτόρισσες, καθώς και μία (1) ομάδα με μεταπτυχιακούς φοιτητές/ φοιτήτριες «Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιπρόσθετα, η DAISSY-ΕΑΠ πήρε συνέντευξη από έντεκα (11) συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες, ενώ η ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ. πραγματοποίησε πέντε (5) συνεντεύξεις σε θέματα σχετικά με τις ΙΔΣ, με στόχο την επισκόπηση υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών.

Συνολικά, η Έκθεση για την Ελλάδα συνοψίζει τις ικανότητες που εντοπίστηκαν κατά την ανάλυση έρευνας γραφείου, σε σχέση με μαθήματα Διοίκησης, αλλά και τις ικανότητες που αναγνωρίζονται ως οι πιο σημαντικές από τα ποιοτικά ευρήματα των εις βάθος συνεντεύξεων και των ομάδων εστίασης σε θέματα ΙΔΣ και σε σύνδεση με τα ευρωπαϊκά πλαίσια EntreComp, DigComp και LifeComp.

Στα αποτελέσματα της, η Έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για βελτίωση της εκπαίδευσης στη Διοίκηση σε προπτυχιακό επίπεδο, όπως αυτή περιγράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που να ενσωματώνει τις αρχές ΙΔΣ και μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση των υφιστάμενων πρακτικών διακρίσεων στην αγορά και στο χώρο εργασίας. Επίσης, παρέχει πληροφορίες για τον κοινωνικό αντίκτυπο των υφιστάμενων και αναδυόμενων νόμων και πολιτικών για την αγορά εργασίας και διαπραγματεύεται τις αποκλίσεις μεταξύ των υφισταμένων πολιτικών και πρακτικών παρέχοντας μια προτεινόμενη σειρά ικανοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση θεμάτων ΙΔΣ στο χώρο εργασίας. Αυτές οι ικανότητες ευθυγραμμίζονται με τα ευρωπαϊκά πλαίσια (EntreComp, LifeComp και DigComp) και έχουν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ενοτήτων για το επικείμενο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course-MOOC) του έργου EDIFY-EDU.

Το ευρωπαϊκό έργο EDIFY-EDU έχει τριετή διάρκεια, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS Lump Sum Grant της Ε.Ε. και συντονίζεται από το φορέα DUN LAOGHAIRE IADT-Institute of Art, Design and Technology (Ιρλανδία) με έντεκα (11) εταίρους σε έξι (6) κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Ιρλανδία, Αυστρία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα) και τρεις (3) συνδεδεμένους φορείς συνεργάτες σε Γερμανία, Ιταλία και Βέλγιο. Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ και η ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ. είναι οι δύο φορείς-εταίροι που συνεργάζονται για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του έργου στην Ελλάδα, εμπλέκοντας παράλληλα μια σειρά συναφών ενδιαφερομένων φορέων, με στόχο την πολλαπλή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και τον πολλαπλασιασμό του αντίκτυπου του.

Σύντομη περίληψη της Έκθεσης για την Ελλάδα, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.edifyeduproject.eu/wp-content/uploads/2023/10/GREECE-Executive-Summary-of-the-National-Report.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο EDIFY-EDU καθώς κι άλλες δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ:

edifyedu-post

H Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ παρουσίασε το έργο «EDIFY-EDU» στο 16οετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Εκπαίδευση, Έρευνα και Καινοτομία

edifyedu-postΤο 16o ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Εκπαίδευση, Έρευνα και Καινοτομία (International Conference of Education, Research and InnovationICERI) διεξήχθη από 13 έως 15 Νοεμβρίου 2023 στη Σεβίλλη (Ισπανία) με κεντρικό θέμα «Transforming Education, Transforming Lives». Το Συνέδριο αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία, γενικότερα για την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ εμπειρογνωμόνων καθώς και ειδικότερα για την παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου «Equality, Diversity, Inclusion For improving the qualitY of Management EDUcation, training and professions (EDIFY-EDU)» που υλοποιείται από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ως τον ακαδημαϊκό εταίρο του έργου στην Ελλάδα.

Το εν λόγω Συνέδριο διοργανώνεται από την International Academy of Technology, Education and Development (IATED) ετησίως τα τελευταία δεκαέξι συναπτά χρόνια. Είναι ένα Συνέδριο που έχει αναδειχτεί σε εξέχον εκπαιδευτικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας και φέτος προσέλκυσε επτακόσιους ογδόντα (780) συνέδρους από εξήντα (60) χώρες.

H DAISSy-ΕΑΠ είχε ενεργή παρουσία στο Διεθνές Συνέδριο ΙCERI 2023 με πέντε επιστημονικές εργασίες, αποτέλεσμα των υψηλού επιπέδου εργασιών και των διεθνών συνεργειών της. Οι εν λόγω εργασίες ανέδειξαν αποτελέσματα ευρωπαϊκών έργων, που παράγουν καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία στον τομέα της εκπαίδευσης στη ψηφιακή εποχή, τα οποία υλοποιεί η DAISSy-ΕΑΠ υπό τον  Επιστημονικό Συντονισμό του Καθηγητή της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΑΠ και Διευθυντή της DAISSy, κ. Αχιλλέα Καμέα.

Ειδικότερα, στον άξονα της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) και της αγοράς εργασίας, έλαβε χώρα η εργασία και παρουσίαση με θέμα «A Research Methodology that includes UniversityIndustry Cooperation for the Identification of Stakeholdersexperiences on Equality, Diversity and Inclusion in applied Business Management and undergraduate Business Education», η οποία βασίστηκε στο ευρωπαϊκό έργο EDIFY-EDU και συντάχτηκε/ κατατέθηκε από τις/ τους κ.κ. Ελένη Γεωργακάκου (ΕΑΠ-Ελλάδα), Audrey Stenson (DUN LAOGHAIRE Institute of Art, Design and Technology-Ιρλανδία), H. Ikävalko (Πανεπιστήμιο Aalto-Φινλανδία), Josephine Browne (DUN LAOGHAIRE Institute of Art, Design and Technology-Ιρλανδία) και Αχιλλέα Καμέα (ΕΑΠ-Ελλάδα). Την προετοιμασία της παρουσίασης επιμελήθηκαν οι κ.κ. Audrey Stenson και Ελένη Γεωργακάκου και την παρουσίαση καθαυτή πραγματοποίησε διαδικτυακά η κα Audrey Stenson.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ εκπροσωπήθηκε στο Διεθνές Συνέδριο ICERI 2023 από τον κ. Αχιλλέα Καμέα, Καθηγητή ΕΑΠ και Διευθυντή της DAISSy, και την κα Ελένη Γεωργακάκου, Υπεύθυνη Διαχείρισης έργων και Ερευνήτρια, που συμμετείχαν/ παρακολούθησαν αριθμό επιμέρους συνεδριών ανταλλάσσοντας γνώσεις  και αναπτύσσοντας το δίκτυο επαφών της ομάδας.

Το έργο EDIFYEDU έχει τριετή διάρκεια και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υλοποιείται από δώδεκα (12) εταίρους σεέξι (6) κράτη-μέλη της Ε.Ε. μαζί με επιπλέον τρεις συνδεδεμένους φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EDIFYEDU καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy του ΕΑΠ:

edify-edu-logo

H Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ παρουσίασε το έργο «EDIFY-EDU» στο ετήσιο Συνέδριο των Ανοικτών Πανεπιστημίων της Ευρώπης

edify-edu-logoΤο ετήσιο Συνέδριο των Ανοικτών Πανεπιστημίων της Ευρώπης διεξήχθη από 04 έως 06 Οκτωβρίου 2023 στην Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) με κεντρικό θέμα «Accelerating towards a digital and inclusive campus: Empowering Learners: Microcredentials, Generative AI, andEquity» και αποτέλεσε εξαιρετικό πλαίσιο για την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού έργου «Equality, Diversity, Inclusion For improving the qualitY of Management EDUcation, training and professions (EDIFY-EDU)», από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), τον ακαδημαϊκό εταίρο του έργου στην Ελλάδα.

Το εν λόγω Συνέδριο διοργανώνεται ετησίως από την European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), η οποία είναι η Ένωση των Πανεπιστημίων της Ευρώπης που παρέχουν εκπαίδευση από απόσταση και στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει την καινοτομία στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης (AE). Ετήσια, το Συνέδριο επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν νέες τάσεις αλλά και παράγοντες που επηρεάζουν την παγκόσμια και ευρωπαϊκή AE. Είναι αξιοσημείωτο, ότι άνω των είκοσι-πέντε (25) χωρών συμμετέχουν στις εργασίες του Συνεδρίου των Ανοικτών Πανεπιστημίων της Ευρώπης ετησίως, ενώ πέρυσι (2022) για πρώτη φορά έλαβε χώρα στην Ελλάδα, σε συνδιοργάνωση με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το οποίο αποτελεί μέλος της EADTU.

H Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ είχε ενεργή παρουσία στο Συνέδριο της EADTU για το 2023 καθώς τέσσερις επιστημονικές συνεργασίες, αποτέλεσμα των υψηλού επιπέδου εργασιών και των διεθνών συνεργειών της έγιναν δεκτές και παρουσιάστηκαν. Οι παρουσιάσεις ανέδειξαν αποτελέσματα ευρωπαϊκών έργων στα οποία συμμετέχει η DAISSy υπό τον  Επιστημονικό Συντονισμό του Καθηγητή της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΑΠ και Διευθυντή της DAISSy, κ. Αχιλλέα Καμέα, και αφορούσαν επίκαιρα και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν την ΑΕ.

Στον άξονα της ενίσχυσης της συμπεριληπτικότητας, παρουσιάστηκε η εργασία με θέμα «Accelerating towards an inclusive Management Education: Empowering learners on the Equality, Diversity and Inclusion principles», η οποία βασίστηκε στο EDIFY-EDU και συντάχτηκε/ κατατέθηκε από τις/ τους κ.κ. Ελένη Γεωργακάκου (ΕΑΠ), Audrey Stenson και  Josephine Browne (DUN LAOGHAIRE Institute of Art, Design and Technology) και Αχιλλέα Καμέα (ΕΑΠ).

Συγκεκριμένα, η παρουσίαση έλαβε χώρα από την κα Ελένη Γεωργακάκου, Υπεύθυνη Διαχείρισης έργων της DAISSY-ΕΑΠ, η οποία ανέλυσε τη μεθοδολογία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου EDIFY-EDU, εστιάζοντας στα εκπαιδευτικά εργαλεία της εξ αποστάσεως, μικτής μάθησης που αναπτύσσονται με στόχο την προώθηση των αρχών της Ισότητας, της Διαφορετικότητας και της Συμπερίληψης (Equality, Diversity, InclusionEDI) και την επιτάχυνση προς μία Συμπεριληπτική Εκπαίδευση στον τομέα της Διοίκησης/ Διαχείρισης (Management).

Το έργο EDIFYEDU έχει τριετή διάρκεια και υλοποιείται από δώδεκα (12) φορείς σε έξι (6) κράτη-μέλη της Ε.Ε. (με αλφαβητική σειρά: Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Φινλανδία. Η DAISSy και η Αναπτυξιακή Επιχείρηση του Επιμελητηρίου Αχαίας είναι οι δύο φορείς-εταίροι που συνεργάζονται στενά για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του έργου στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EDIFYEDU καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy-ΕΑΠ:

edify-post-1

Η DAISSy στη 2η διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου «EDIFY-EDU: Equality, Diversity, Inclusion For improving the qualitY of Management EDUcation, training and professions»

Το «Equality, Diversity, Inclusion For improving the qualitY of Management EDUcation, training and professions (EDIFY-EDU)» είναι ένα τριετές έργο (01.09.2022–31.08.2025), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Υλοποιείται από δώδεκα (12) φορείς σεέξι (6) κράτη-μέλη της Ε.Ε., που με αλφαβητική σειρά είναι τα εξής: Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία (Συντονιστής), Ιταλία και Φινλανδία, και περιλαμβάνει επίσης τρεις συνεργαζόμενους φορείς σε Βέλγιο, Γερμανία και Ιταλία.

Η 2η Διακρατική Συνάντηση των Εταίρων (ΔΣΕ) του έργου EDIFY-EDU, φιλοξενήθηκε στη Φινλανδία από το Πανεπιστήμιο AALTO στις 12-14 Σεπτεμβρίου 2023 και αποτέλεσε ένα ευνοϊκό πλαίσιο ανταλλαγής μεταξύ των εταίρων σχετικά με την πρόοδο των παραδοτέων, τον έλεγχο της κατανομής των καθηκόντων και τη συμφωνία για τα επόμενα βήματα της υλοποίησης του έργου.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), συμμετείχε ενεργά στη ΔΣΕ εκπροσωπούμενη από την κα Ελένη Γεωργακάκου, Υπεύθυνη Διαχείρισης έργων & Ερευνήτρια, η οποία παρουσίασε λεπτομερώς την επικείμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης EDIFY-EDU, για την οποία η DAISSy έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη συντήρηση και την αξιολόγηση. Η κα Γεωργακάκου ανέλυσε τη δομή και τα κύρια στοιχεία της πλατφόρμας, δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένα στοιχεία όπως είναι ο διαδικτυακός χώρος μάθησης, οι μορφές πόρων και υλικών, ο «χώρος συνεργασίας» αφιερωμένος στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευομένων, καθώς και η «αίθουσα διαβούλευσης» που ενθαρρύνει την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτριών/ εκπαιδευτών και των δασκάλων/ μεντόρων.

edify-post-1

 

Οι εργασίες της 2ης ΔΣΕ του EDIFY-EDU ολοκληρώθηκαν με εκτενή συζήτηση και συμφωνία για τα επόμενα βήματα υλοποίησης, επιβεβαιώνοντας τις επικείμενες προθεσμίες που συνδέονται με τα αντίστοιχα παραδοτέα και τους ρόλους όλων των εταίρων.

Μείνετε συντονισμένες/ συντονισμένοι και ενημερωθείτε σχετικά με το έργο EDIFY-EDU, καθώς κι άλλες δράσεις της DAISSy:

edify-post-1

H Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ στο Διεθνές Σεμινάριο «Δεξιότητες για την Ισότητα, τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη Προϋποθέσεις για μία αγορά εργασίας πιο δίκαιη, ποικιλόμορφη, και χωρίς αποκλεισμούς»

edify-edu-logoΤο Διεθνές Σεμινάριο με θέμα «Δεξιότητες για την Ισότητα, τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη- Προϋποθέσεις για μία αγορά εργασίας πιο δίκαιη, ποικιλόμορφη, και χωρίς αποκλεισμούς», το οποίο έλαβε χώρα την 13η Σεπτεμβρίου 2023 (13.00-15.30) στο Espoo της Φινλανδίας με παράλληλη μετάδοση διαδικτυακά, και διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Aalto στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Equality, Diversity, Inclusion For improving the qualitY of Management EDUcation, training and professions (EDIFY-EDU)», προσέλκυσε το ενδιαφέρον εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών, εκπροσώπων αρχών, Ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών, ενεργών πολιτών και γενικότερα ενδιαφερόμενων για τις αρχές της Ισότητας, της Διαφορετικότητας και της Συμπερίληψης (ΙΔΣ) και την εφαρμογή τους στην αγορά εργασίας.

Το Σεμινάριο, το οποίο συμπεριλάμβανε ομιλίες προσκεκλημένων εμπειρογνωμόνων, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και παρουσιάσεις βίντεο, εξέτασε το κενό δεξιοτήτων στην εκπαίδευση στη θεματική της Διοίκησης Επιχειρήσεων συγκριτικά με τις απαιτούμενες δεξιότητες στο χώρο εργασίας ως προς τις αρχές ΙΔΣ κι επίσης συγκέντρωσε πολύτιμες πληροφορίες από τις/ τους εμπειρογνώμονες οι οποίες θα ενσωματωθούν στο περιεχόμενο του επικείμενου εκπαιδευτικού προγράμματος του έργου EDIFY-EDU. Μέσω μιας έντονης ανταλλαγής σχετικά με παρατηρήσεις γύρω από την έρευνα του έργου σε πέντε χώρες-εταίρους (DE, FIN, GR, IR, IT), το Σεμινάριο  πέτυχε τον στόχο του να αποτελέσει οδηγό, για τις επόμενες δράσεις του έργου προς μια πιο, δίκαιη, ποικιλόμορφη και χωρίς αποκλεισμούς, αγορά εργασίας.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, o Ακαδημαϊκός εταίρος του έργου EDIFY-EDU στην Ελλάδα, υποστήριξε τη διοργάνωση του Σεμιναρίου και εκπροσωπήθηκε αυτοπροσώπως από τα μέλη της, κα Ελένη Γεωργακάκου, Υπεύθυνη Διαχείρισης έργων & Ερευνήτρια, και τον κ. Κώστα Μάντζο, Ερευνητή. Ειδικότερα, ο κ. Μάντζος συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, δίνοντας έμφαση στα κύρια ευρήματα της μελέτης σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με το κενό δεξιοτήτων στην εκπαίδευση της θεματικής της διοίκησης επιχειρήσεων συγκριτικά με τις δεξιότητες ΙΔΣ στο χώρο εργασίας στην Ελλάδα.

edify-post-1 edify-post-2

Μείνετε συντονισμένες/ συντονισμένοι και ενημερωθείτε σχετικά με το έργο EDIFY-EDU, καθώς κι άλλες δράσεις της DAISSy:

edify-edu-logo

Πρόσκληση Διεθνές Σεμινάριο (υβριδικό) «Δεξιότητες για την Ισότητα, τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη Προϋποθέσεις για μία αγορά εργασίας πιο δίκαιη, ποικιλόμορφη, και χωρίς αποκλεισμούς»

13 Σεπτεμβρίου 2023 (13.00-15.30) 

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), σας προσκαλεί στο Διεθνές, υβριδικό Σεμινάριο με θέμα, «Δεξιότητες για την Ισότητα, τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη – Προϋποθέσεις για μία αγορά εργασίας πιο δίκαιη, ποικιλόμορφη, και χωρίς αποκλεισμούς», που λαμβάνει χώρα την 13η Σεπτεμβρίου 2023 (13.00-15.30) στο Espoo (Φινλανδία), με παράλληλη μετάδοση διαδικτυακά. Το Σεμινάριο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Aalto στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EDIFY-EDU: Equality, Diversity, Inclusion For improving the qualitY of Management EDUcation, training and professions.

Το Σεμινάριο στοχεύει, στην παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας  που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του έργου EDIFY-EDU σχετικά με το κενό δεξιοτήτων στην εκπαίδευση της θεματικής της Διοίκησης Επιχειρήσεων συγκριτικά με τις απαιτούμενες δεξιότητες στο χώρο εργασίας ως προς τις αρχές της Ισότητας, της Διαφορετικότητας και της Συμπερίληψης (Equality, Diversity, and Inclusion-EDI), καθώς και τη συλλογή πολύτιμων στοιχείων από εξωτερικές/ εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ώστε αυτά να ενσωματωθούν στο περιεχόμενο του επερχόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος EDIFY-EDU, όπως επίσης και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις αρχές EDI αλλά και τα τρέχοντα αποτελέσματα του έργου.

 

edif-edy-inv

 

Το Σεμινάριο:

 • Είναι ανοικτό για όλα τα άτομα που ενδιαφέρονται για τις αρχές της Ισότητας, της Διαφορετικότητας και της Συμπερίληψης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τη σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Παρέχεται στην αγγλική γλώσσα, δωρεάν και υβριδικά, εκ του σύνεγγυς και διαδικτυακά
 • Η εγγραφή είναι ανοικτή για όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα και μπορεί να γίνει με απλό τρόπο, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής, στο σύνδεσμο: https://form.jotform.com/231762000544344.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, o Ακαδημαϊκός εταίρος του έργου EDIFY-EDU στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στο Διεθνές Σεμινάριο υποστηρίζοντας τη διοργάνωσή του. Επιπλέον, εκπροσωπείται αυτοπροσώπως στο Σεμινάριο από τα εξής μέλη της, την κα Ελένη Γεωργακάκου, Υπεύθυνη Διαχείρισης έργων & Ερευνήτρια, και τον κ. Κώστα Μάντζο, Ερευνητή, που συμμετέχουν στη συζήτηση με θέμα τις «Διαφορές στις δεξιότητες EDI» στις ευρωπαϊκές χώρες-εταίρους που συμμετέχουν στο έργο.

Το έργο EDIFY_EDU έχει τριετή διάρκεια (01.09.2022–31.08.2025) και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS Lump Sum Grant της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Υλοποιείται από δώδεκα (12) φορείς σε πέντε (5) κράτη-μέλη της Ε.Ε., που με αλφαβητική σειρά είναι τα εξής:: Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Φινλανδία, και περιλαμβάνει επίσης τρεις φορείς-Συνεργάτες σε Βέλγιο, Γερμανία και Ιταλία.

Μείνετε συντονισμένες/ συντονισμένοι και ενημερωθείτε σχετικά με το έργο EDIFY-EDU, καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

edify-p1

H Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετείχε στην εναρκτήρια διακρατική συνάντηση για την Ισότητα, Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη στον τομέα της Διοίκησης/ Διαχείρισης

edify-edu-logoΗ διακρατική συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου EDIFYEDU: Equality, Diversity, Inclusion For improving the qualitY of Management EDUcation, training and professions (Ισότητα, Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, και των επαγγελμάτων σχετικών με τη Διαχείριση) πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2022, στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας και σηματοδότησε την έναρξη της υλοποίησής του.

Το έργο EDIFY-EDU αφορά στο κενό δεξιοτήτων στον τομέα της Διαχείρισης αναφορικά με ικανότητες σχετικές με τις αρχές της Ισότητας, της Διαφορετικότητας και της Συμπερίληψης (ΙΔΣ). Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των σπουδαστών/ σπουδαστριών του τομέα της Διαχείρισης, καθώς και των εν ενεργεία στελεχών Μικρο-Μεσαίων εταιρειών, ώστε να ανταποκριθούν στο σύγχρονο κοινωνικό μετασχηματισμό, μέσω της δημιουργίας ενός συστήματος αξιολόγησης των υπαρχόντων δεξιοτήτων, προσφοράς Εκπαιδευτικού Προγράμματος, επικύρωσης και αναγνώρισης των νέων ικανοτήτων.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), o Ακαδημαϊκός εταίρος του έργου στην Ελλάδα, συμμετείχε στην υβριδική συνάντηση κι εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή της και Καθηγητή του ΕΑΠ, κ. Αχιλλέα Καμέα, και την κα Ελένη Γεωργακάκου, Υπεύθυνη Διαχείρισης έργων στην DAISSy, η οποία παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις και τα παραδοτέα σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης του έργου, για την οποία η DAISSy θα είναι ο Συντονιστής εταίρος σε ότι αφορά το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη συντήρηση και την αξιολόγησή της.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον Ιρλανδό Συντονιστή φορέα DUNLAOGHAIREIADT-Institute of Art, Design and Technology και σε αυτήν  συμμετείχαν εκπρόσωποι κι από τους έντεκα (11) εταίρους οι οποίοι προέρχονται από έξι (6) κράτη μέλη της Ε.Ε. (Ιρλανδία, Αυστρία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα). Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία περιλαμβάνει τους ακόλουθους οργανισμούς, εκ των οποίων όλοι έλαβαν μέρος στη συνάντηση:

Οι εταίροι αξιοποίησαν την ευκαιρία της συγκεκριμένης συνάντησης με τον πλέον εποικοδομητικό τρόπο και συζήτησαν διεξοδικά τους στόχους του έργου:

 • Τον προσδιορισμό των δεξιοτήτων που θεωρούνται στρατηγικές για τη νέα χιλιετία, όσον αφορά ψηφιακές, πράσινες και κοινωνικές δεξιότητες.
 • Την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τομέων της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), καθώς και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της μη τυπικής μάθησης.
 • Την ενίσχυση της ικανότητας ενός άκρως στρατηγικού τομέα, όπως οι Επιχειρήσεις και η Διαχείριση, να αντιμετωπίσει τις νέες συνθήκες της αγοράς λόγω της πανδημίας.
 • Τη διαχείριση των προκλήσεων της μεταπανδημικής εποχής ως ευκαιρία για την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς στελεχών, με σεβασμό στις αρχές της ΙΔΣ σε όλες τις επιχειρηματικές στρατηγικές και πολιτικές.

Το έργο EDIFY_EDU έχει τριετή διάρκεια, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS Lump Sum Grant της Ε.Ε. και περιλαμβάνει επίσης και τρεις φορείς-Συνεργάτες σε Γερμανία, Ιταλία και Βέλγιο. Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ και η Αναπτυξιακή Επιχείρηση του Επιμελητηρίου Αχαίας είναι οι δύο φορείς-εταίροι που θα συνεργαστούν στενά για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του έργου στην Ελλάδα, εμπλέκοντας παράλληλα μια σειρά συναφών ενδιαφερομένων φορέων, με στόχο την πολλαπλή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και τον πολλαπλασιασμό του αντίκτυπου του.

edify-p1

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο EDIFY-EDU καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

edify-edu-logo

H Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ ξεκινάει τις δράσεις της στο Ευρωπαϊκό έργο EDIFY-EDU σχετικά με την ένταξη των αρχών Ισότητας, Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης στη θεματική της Διαχείρισης!

edify-edu-logoTo ‘EDIFYEDU: Equality, Diversity, Inclusion For improving the qualitY of Management EDUcation, training and professions’ (Ισότητα, Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, και των επαγγελμάτων σχετικών με τη Διαχείριση) είναι ένα πρόσφατα εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό έργο που αφορά το κενό δεξιοτήτων στο θεματικό άξονα της Διαχείρισης και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις ικανότητες σχετικά με την Ισότητα, τη Διαφορετικότητα και την Ενσωμάτωση (ΙΔΣ), οι οποίες αποτελούν ολοένα και πιο απαραίτητες δεξιότητες στη σημερινή πολύπλοκη και υπό συνεχή μετασχηματισμό κοινωνία.

Το έργο στοχεύει στην απόκτηση ικανοτήτων ΙΔΣ και εγκάρσιων δεξιοτήτων με ομάδα-στόχο τους σπουδαστές/ τις σπουδάστριες στον τομέα της Διαχείρισης, που αποτελούν τα μελλοντικά στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και τα εν ενεργεία στελέχη αυτών δίνοντας έμφαση στις μικρο-μεσαίες εταιρείες οι οποίες αποτελούν και τη ραχοκοκκαλιά της οικονομίας, προκειμένου να ανταποκριθούν στο σύγχρονο κοινωνικό μετασχηματισμό. Αυτό θα επιτευχθεί, με τη δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης δεξιοτήτων, προσφοράς Εκπαιδευτικού Προγράμματος, επικύρωσης και αναγνώρισης των νέων ικανοτήτων. Ειδικότερα:

 • Το EDIFY-EDU έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση των δράσεων που αφορούν στην ανάλυση των αναγκών κατάρτισης στον τομέα της εκπαίδευσης σε θέματα Διαχείρισης και στον κόσμο των επιχειρήσεων αναφορικά με τις ΙΔΣ στην Ευρώπη.
 • Σε συνέχεια της ανάλυσης, οι ανάγκες που θα εντοπιστούν, θα μεταφραστούν σε ένα καινοτόμο, αρθρωτό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (επιπέδων EQF 5-6), βασισμένο στις αρχές της μικτής μάθησης, που θα περιλαμβάνει: Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course-MOOC, διάρκειας 6-8 εβδομάδων), Μάθημα Εξειδίκευσης (μέγιστης διάρκειας 8 εβδομάδων) και δράσεις Μάθησης στο χώρο Εργασίας (διάρκειας 6 μηνών) στις χώρες που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Το αρθρωτό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ΙΔΣ καθώς και λοιπών σχετικών ψηφιακών, πράσινων και κοινωνικών δεξιοτήτων που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για τη νέα χιλιετία.
 • Τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) εκπαιδευόμενες/ εκπαιδευόμενοι από πέντε (5) χώρες που συμμετέχουν στο EDIFY-EDU θα λάβουν μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη συνέχεια θα μεταφέρουν τις κεκτημένες ικανότητες και δεξιότητες σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον επιχειρήσεων, ενισχύοντας παράλληλα τη σχέση τους με τα εν ενεργεία στελέχη, βάσει μιας προσέγγισης «αντίστροφης εκπαιδευτικής αίθουσας». Δηλαδή οι εκπαιδευόμενες/ εκπαιδευόμενοι του EDIFYU-EDU θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να μπορούν να εξοικειώσουν με τη σειρά τους τα στελέχη των επιχειρήσεων με τις αρχές ΙΔΣ και την έννοια της ακούσιας, ασυνείδητης προκατάληψης στο χώρο εργασίας.
 • Ο απώτερος σκοπός είναι να ενσωματωθούν οι αρχές της Ισότητας, της Διαφορετικότητας και της Συμπερίληψης σε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, θα προωθηθεί ένα ποικιλόμορφο εργασιακό περιβάλλον και μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς στο χώρο εργασίας, όπου οι αρχές ΙΔΣ θα χαίρουν σεβασμού και θα συμπεριλαμβάνονται στις επιχειρηματικές πολιτικές και πρακτικές, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις εργαζόμενες/ στους εργαζόμενους να αισθάνονται εκτίμηση και να πετυχαίνουν τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους στο χώρο εργασίας τους.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) είναι o Ακαδημαϊκός εταίρος του έργου στην Ελλάδα και συμμετέχει ενεργά σε όλα τα παραδοτέα του EDIFY-EDU. Επιπλέον, είναι ένας από τους εταίρους με ευθύνη για την ανάπτυξη του ερευνητικού μεθοδολογικού πλαισίου και εργαλείων, καθώς και για τη σύνταξη της Εθνικής και της Ευρωπαϊκής Έκθεσης σχετικά με τα ευρήματα της έρευνας, όπως επίσης και για την ανάπτυξη του Προγράμματος Σπουδών.

Επιπρόσθετα, η DAISSy, με την πολυετή εμπειρία της, θα είναι υπεύθυνη για τη συνολική υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών και ειδικότερα θα συμμετέχει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση του MOOC και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης, καθώς και στη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δράσεων.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλών προδιαγραφών και της τεχνογνωσία της, η DAISSy θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην τυποποίηση των μαθημάτων εξειδίκευσης και στη μετατροπή των πιστωτικών μονάδων ECTS, σε συνδυασμό με την οργάνωση των δραστηριοτήτων μάθησης στο χώρο εργασίας και κινητικότητας.

Το EDIFY-EDU έχει τριετή διάρκεια, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS Lump Sum Grant της Ε.Ε. και συντονίζεται από το φορέα DUN LAOGHAIRE IADT-Institute of Art, Design and Technology (Ιρλανδία) με έντεκα (11) εταίρους σε έξι (6) κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Ιρλανδία, Αυστρία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα) και τρεις (3) συνδεδεμένους φορείς συνεργάτες σε Γερμανία, Ιταλία και Βέλγιο. Η Ερευνητική Ομάδα DAISSyτου ΕΑΠ και η Αναπτυξιακή Επιχείρησητου Επιμελητηρίου Αχαίας είναι οι δύο φορείς-εταίροι που θα συνεργαστούν στενά για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του έργου στην Ελλάδα, εμπλέκοντας παράλληλα μια σειρά συναφών ενδιαφερομένων φορέων, με στόχο την πολλαπλή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και τον πολλαπλασιασμό του αντίκτυπου του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο EDIFY-EDU καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy: