edify-edu-logo

H Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ ξεκινάει τις δράσεις της στο Ευρωπαϊκό έργο EDIFY-EDU σχετικά με την ένταξη των αρχών Ισότητας, Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης στη θεματική της Διαχείρισης!

edify-edu-logoTo ‘EDIFYEDU: Equality, Diversity, Inclusion For improving the qualitY of Management EDUcation, training and professions’ (Ισότητα, Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, και των επαγγελμάτων σχετικών με τη Διαχείριση) είναι ένα πρόσφατα εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό έργο που αφορά το κενό δεξιοτήτων στο θεματικό άξονα της Διαχείρισης και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις ικανότητες σχετικά με την Ισότητα, τη Διαφορετικότητα και την Ενσωμάτωση (ΙΔΣ), οι οποίες αποτελούν ολοένα και πιο απαραίτητες δεξιότητες στη σημερινή πολύπλοκη και υπό συνεχή μετασχηματισμό κοινωνία.

Το έργο στοχεύει στην απόκτηση ικανοτήτων ΙΔΣ και εγκάρσιων δεξιοτήτων με ομάδα-στόχο τους σπουδαστές/ τις σπουδάστριες στον τομέα της Διαχείρισης, που αποτελούν τα μελλοντικά στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και τα εν ενεργεία στελέχη αυτών δίνοντας έμφαση στις μικρο-μεσαίες εταιρείες οι οποίες αποτελούν και τη ραχοκοκκαλιά της οικονομίας, προκειμένου να ανταποκριθούν στο σύγχρονο κοινωνικό μετασχηματισμό. Αυτό θα επιτευχθεί, με τη δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης δεξιοτήτων, προσφοράς Εκπαιδευτικού Προγράμματος, επικύρωσης και αναγνώρισης των νέων ικανοτήτων. Ειδικότερα:

  • Το EDIFY-EDU έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση των δράσεων που αφορούν στην ανάλυση των αναγκών κατάρτισης στον τομέα της εκπαίδευσης σε θέματα Διαχείρισης και στον κόσμο των επιχειρήσεων αναφορικά με τις ΙΔΣ στην Ευρώπη.
  • Σε συνέχεια της ανάλυσης, οι ανάγκες που θα εντοπιστούν, θα μεταφραστούν σε ένα καινοτόμο, αρθρωτό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (επιπέδων EQF 5-6), βασισμένο στις αρχές της μικτής μάθησης, που θα περιλαμβάνει: Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course-MOOC, διάρκειας 6-8 εβδομάδων), Μάθημα Εξειδίκευσης (μέγιστης διάρκειας 8 εβδομάδων) και δράσεις Μάθησης στο χώρο Εργασίας (διάρκειας 6 μηνών) στις χώρες που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Το αρθρωτό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ΙΔΣ καθώς και λοιπών σχετικών ψηφιακών, πράσινων και κοινωνικών δεξιοτήτων που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για τη νέα χιλιετία.
  • Τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) εκπαιδευόμενες/ εκπαιδευόμενοι από πέντε (5) χώρες που συμμετέχουν στο EDIFY-EDU θα λάβουν μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη συνέχεια θα μεταφέρουν τις κεκτημένες ικανότητες και δεξιότητες σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον επιχειρήσεων, ενισχύοντας παράλληλα τη σχέση τους με τα εν ενεργεία στελέχη, βάσει μιας προσέγγισης «αντίστροφης εκπαιδευτικής αίθουσας». Δηλαδή οι εκπαιδευόμενες/ εκπαιδευόμενοι του EDIFYU-EDU θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να μπορούν να εξοικειώσουν με τη σειρά τους τα στελέχη των επιχειρήσεων με τις αρχές ΙΔΣ και την έννοια της ακούσιας, ασυνείδητης προκατάληψης στο χώρο εργασίας.
  • Ο απώτερος σκοπός είναι να ενσωματωθούν οι αρχές της Ισότητας, της Διαφορετικότητας και της Συμπερίληψης σε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, θα προωθηθεί ένα ποικιλόμορφο εργασιακό περιβάλλον και μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς στο χώρο εργασίας, όπου οι αρχές ΙΔΣ θα χαίρουν σεβασμού και θα συμπεριλαμβάνονται στις επιχειρηματικές πολιτικές και πρακτικές, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις εργαζόμενες/ στους εργαζόμενους να αισθάνονται εκτίμηση και να πετυχαίνουν τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους στο χώρο εργασίας τους.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) είναι o Ακαδημαϊκός εταίρος του έργου στην Ελλάδα και συμμετέχει ενεργά σε όλα τα παραδοτέα του EDIFY-EDU. Επιπλέον, είναι ένας από τους εταίρους με ευθύνη για την ανάπτυξη του ερευνητικού μεθοδολογικού πλαισίου και εργαλείων, καθώς και για τη σύνταξη της Εθνικής και της Ευρωπαϊκής Έκθεσης σχετικά με τα ευρήματα της έρευνας, όπως επίσης και για την ανάπτυξη του Προγράμματος Σπουδών.

Επιπρόσθετα, η DAISSy, με την πολυετή εμπειρία της, θα είναι υπεύθυνη για τη συνολική υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών και ειδικότερα θα συμμετέχει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση του MOOC και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης, καθώς και στη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δράσεων.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλών προδιαγραφών και της τεχνογνωσία της, η DAISSy θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην τυποποίηση των μαθημάτων εξειδίκευσης και στη μετατροπή των πιστωτικών μονάδων ECTS, σε συνδυασμό με την οργάνωση των δραστηριοτήτων μάθησης στο χώρο εργασίας και κινητικότητας.

Το EDIFY-EDU έχει τριετή διάρκεια, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS Lump Sum Grant της Ε.Ε. και συντονίζεται από το φορέα DUN LAOGHAIRE IADT-Institute of Art, Design and Technology (Ιρλανδία) με έντεκα (11) εταίρους σε έξι (6) κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Ιρλανδία, Αυστρία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα) και τρεις (3) συνδεδεμένους φορείς συνεργάτες σε Γερμανία, Ιταλία και Βέλγιο. Η Ερευνητική Ομάδα DAISSyτου ΕΑΠ και η Αναπτυξιακή Επιχείρησητου Επιμελητηρίου Αχαίας είναι οι δύο φορείς-εταίροι που θα συνεργαστούν στενά για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του έργου στην Ελλάδα, εμπλέκοντας παράλληλα μια σειρά συναφών ενδιαφερομένων φορέων, με στόχο την πολλαπλή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και τον πολλαπλασιασμό του αντίκτυπου του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο EDIFY-EDU καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

 

Posted in News & Events and tagged .